جدید مکمل سوخت و تقویت کننده اکتان X_1R حجم 60 میلی لیتر

اکتان بوستر X_1R حجم 60 میلی لیتر

( )

USA Fuel Supplement _ X_1R

حجم 60 میلی لیتر

برای تعداد بالای 20 عدد تماس بگیرید.

212,000 تومان بدون مالیات.

مکمل سوخت ,اکتان بوستر X_1R حجم 60 میلی لیتر

در باره سازنده:

شرکت X-1R یک ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه و تولید کننده اﻧﺤﺼﺎری مکمل های روﻏﻦموتور و قطعات خودرو ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ از ﺳﺎل 1999 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. این ﺷﺮﮐﺖ  در اﺑﺘﺪا در ﺳﺎل 1989 در ﻓﻠﻮرﯾﺪا  آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ و رﻫﺒﺮي ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه مکمل های روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﺑﺮﺗﺮي آﺷﮑﺎر ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و فرمول یک ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ. از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ X-1R ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺧﻮد ، ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داد ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺟﻮاﯾﺰي ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻧﻈﯿﺮ مکمل روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر، ﻣﮑﻤﻞ ﺳﻮﺧت (ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﮐﺘﺎن)  ﮔﺮﯾﺲ ﻧﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﻮﺗﻮرSupplements Oil Engine X-1R ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﺻﻄﮑﺎك و اﺳﺘﻬﻼك ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﺎري ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ شعار تجاری ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان IT REALLY WORKS (ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﯾﻦ واﻗﻌﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻪ) ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي X-1R ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺷﻤﺎر زﯾﺎدي از ﻫﻤﮑﺎران در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺠﺎري در ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎ ، ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻫﺎ و ﻧﺎوﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﺑﺎزارﻫﺎي ﻓﺮوش ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ و تایید ﻓﺮاوان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. X-1R ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه رواﻧﮑﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻻر ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻓﻨﺎوري ﺑﻨﯿﺎدی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺎﺳﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﻓﻨﺎوري رواﻧﮑﺎري دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﺟﺰ X-1R ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺤﺼﺎري، ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻮرد ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺗﺎﺋﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.در اواﺳﻂ دﻫﻪ 1990 ﻧﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺟﺪي در ﺳﯿﺴﺘﻢ رواﻧﮑﺎري اﺻﻠﯽ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎي اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻣﻮﺷﮏ ﻣﺘﺤﺮك ﺧﻮد  ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺸﺖ. در ﺳﺎل 1994ﺟﻬﺖ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ، ﻧﺎﺳﺎ از X-1R درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد، ﭼﺮا ﮐﻪ آن ﻫﺎ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﮐﻪ X-1R در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ اﺻﻄﮑﺎك و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻃﻼع داﺷﺘﻨﺪ. X-1R ﻓﻨﺎوري ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻧﺎﺳﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد و رواﻧﮑﺎري ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﻧﺎﺳﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ آن ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ دﻻر در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪ.رواﻧﮑﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ X-1R ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺷﺎﺗﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ (ﮐﺮاﮐﺮ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ) ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺼﯽ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

در باره محصول:

محصول فوق قادر است مقدار اکتان را تا 3 واحد افزایش دهد. این محصول را شرکت «X-1R» تولید می‌کند و از ترکیباتی مانند نیترومتان، MMT و Power-X در آن استفاده کرده است. حجم این محلول 60 میلی‌لیتر بوده و برای 75 لیتر بنزین مناسب است. برای استفاده از این محصول بهتر است ابتدا آن را درون باک ریخته و سپس سوخت را اضافه کنید.

طرز استفاده:

در صورت خالی بودن باک هنگام سوخت گیری ابتدا محصول را در باک خالی کرده سپس سوختگیری نمایید.

توجه:

- این محصول قابل اشتعال است لذا در استفاده از آن دقت گردد.

- در صورت بلعیده شدن می تواند کشنده باشد.

- می تواند موجب سوزش چشم، سردرد و سرگیجه گردد. در صورت برخورد با چشم، چشمان خود را سریعا با آب تمیز بشویید.

- این محصول دارای مواد سمی است از رها کردن آن در محیط زیست بپرهیزید.

- هنگام استفاده از این محصول از سیگار کشیدن خودداری شود و از گرما و سطوح داغ دور نگه داشته شود.

- از بسته بودن درب محصول پس از مصرف اطمینان حاصل کنید.

-در فضای دارای تهویه مناسب نگهداری شود.

آمریکا
X_1R
پلاستیکی
60 میلی لیتر
خودروهای بنزینی
1 عدد

برچسب ها